สินค้า ANANAS

ผลิตภัณฑ์และผ้าทอมือจากเส้นใยสับปะรดย้อมสีธรรมชาติ
ยกระดับสินค้าหัตถรรม สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

ผ้าทอย้อมคราม

การนำผลิตผลที่ได้จากการนำเส้นใยสับปะรดมาผลิตเป็นด้าย และนำไปต่อยอดเป็นผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มต่อเนื่องไปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ เสื้อผ้าเครื่งอแต่งกาย กระเป๋า หมวก รองเท้า เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่ง เป็นต้น

ซึ่งสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมากมาย รวมถึงเป็นการยกระดับสินค้าหัตถรรมขึ้นสู่ระดับที่สูงขึ้น โดยอาศัยความงดงามเฉพาะตัวของเส้นใยสับปะรดและการออกแบบลวดลายที่ร่วมสมัย