เกี่ยวกับ ANANAS

ผลิตภัณฑ์และผ้าทอมือจากเส้นใยสับปะรดย้อมสีธรรมชาติ
ยกระดับสินค้าหัตถรรม สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

เราคือใคร?

ผลิตภัณฑ์และผ้าทอมือจากเส้นใยสับปะรดย้อมสีธรรมชาติ

ผู้ประกอบการ คุณปริยากร ธรรมพุทธสิริ เป็นคนสงขลา และเป็นผู้ที่สนใจและชอบในผ้าขาวม้าเกาะยอมานาน ด้วยสีสันที่สดและตัวลายทอผ้าขาวม้าเป็นตาข่ายสี่เหลี่ยมเล็กๆไม่ใหญ่เหมือนที่อื่น จึงได้มีความคิดที่จะนำเอาผ้าขาวม้าเกาะยอมาร่วมกับวัสดุอื่นๆผลิตเป็นผลิตภัณฑ์

โดยเริ่มในปี พ.ศ.2558 จากการนำเอาผ้าขาวม้าเกาะยอเย็บเป็นดอกไม้แล้วติดไว้บนหมวก แล้วทดลองวางตลาดดู ปรากฏว่าคนให้ความสนใจ ชอบและจำหน่ายได้ มีการสั่งซื้อเพิ่ม เพราะความสวยสดของผ้าเกาะยอ ภายหลังจึงได้พัฒนาจากหมวกผ้า มาเป็นหมวกที่สานจากกระจูด เพื่อเพิ่มความน่าสนใจ โดยใช้ผ้าขาวม้ามาออกแบบตัดเย็บเป็นรูปแบบต่างๆ แล้วประกอบเข้าด้วยกันเป็นหมวก กระเป๋า ที่ใส่ของก็จำหน่ายได้ จึงได้ผลิตงานออกมาต่อเนื่องมาจนปัจจุบัน ให้ชื่อว่า "บ้านเรา" ซึ่งมีที่มาจากการใช้วัสดุในภาคใต้ คือกระจูดและผ้าทอเกาะ

แนวทางการดำเนินธุรกิจของสินค้าแบรนด์บ้านเราคือ การนำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์เข้าด้วยกันเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่เน้นการดีไซน์รูปแบบใหม่ๆ ที่เป็นจุดขายหลัก เริ่มตั้งแต่การออกแบบลายผ้าของตนเอง การออกแบบผลิตภัณฑ์กระจูด ที่มีการจดสิทธิบัตรเรื่องรูปทรงและแบบของภาชนะ โดยเน้นความเป็นธรรมชาติและยึดมั่นในหลักการเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีแนวคิดในลักษณะ Social Enterprise เพื่อพัฒนาชุมชน อนุรักษ์ภูมิปัญญา โดยอาศัยการขับเคลื่อนจากความสามารถในการทำการตลาดและประสบการณ์ในการประกอบธุกิจ ส่วนตลาดของผลิตภัณฑ์ ในระยะแรกจำหน่ายสินค้าภายในพื้นที่และภายในพื้นที่และภาคใต้

อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากที่ได้ดำเนินการไประยะหนึ่ง พบว่า ธุรกิจมีศักยภาพและเป้าหมายที่จะพัฒนาและยกระดับสินค้าหัตถกรรมที่ผลิตเดิมและการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ไปสู่ตลาดต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น ได้ โดยอาศัยงานวิจัยและเทคโนโลยีมาช่วยในการพัฒนา เช่น การทอผ้าเกาะยอโดยใช้เส้นใยสับปะรดที่มีความบางเบาใส่สบาย และย้อมด้วยสีธรรมชาติให้สีสันงดงามแทนที่สารเคมี

เรา ทำอะไร?

ผลิตภัณฑ์และผ้าทอมือจากเส้นใยสับปะรดย้อมสีธรรมชาติ

ที่มาของการดำเนินโครงการวิจัยนำเส้นใยสับปะรดมาตีเป็นเส้นด้าย และทอเป็นผืนผ้า ย้อมสีธรรมชาติเพื่อสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เกิดจากความร่วมมือระหว่างผู้วิจัย ผู้ประกอบการและชุมชน ในการนำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์เข้าด้วยกันกับงานวิจัยให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่

เน้นการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นจุดขายหลัก เริ่มตั้งแต่การนำใบสับปะรดที่ชาวไร่ทิ้งมาทำวัตถุดิบหลัก มาผ่านกระบวนการผลิตเป็นผ้าทอมือและผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากสิ่งที่เหลือใช้แล้วเป็น Premium Products เน้นความเป็นธรรมชาติและยึดมั่นในหลักการเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นกระแสนิยมของโลกและคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะตลาดต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่นและยุโรป

นอกจากนี้ยังมีแนวคิดในลักษณะ Social Enterprise เพื่อพัฒนาชุมชนในเชิงอนุรักษ์ภูมิปัญญาและเศรษฐกิจ อาศัยการขับเคลื่อนจากความสามารถในการทำการตลาดและประสบการณ์ในการประกอบธุกิจของผู้ประกอบการ ซึ่งมีเป้าหมายที่จะพัฒนาและยกระดับสินค้าหัตถกรรมที่ผลิตเดิมและการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ไปสู่ตลาดต่างประเทศ โดยอาศัยงานวิจัยและเทคโนโลยีเคมีมาช่วยในการพัฒนา เช่น การทอผ้าเกาะยอโดยใช้เส้นใยด้ายสับปะรด ที่มีคุณสมบัติเหนียวและคงทน บางเบา มาผ่านการย้อมด้วยสีธรรมชาติแทนเคมีให้สวยงาม จากนั้นนำมาออกแบบสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นอีก เช่น การผลิตรองเท้า เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสุภาพบุรุษและสตรี กระเป๋า เครื่องประดับ และอื่นๆ