กระบวนการผลิต

ผลิตภัณฑ์และผ้าทอมือจากเส้นใยสับปะรดย้อมสีธรรมชาติ
ยกระดับสินค้าหัตถรรม สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

เทคโนโลยี และ กระบวนการผลิต

ผลิตภัณฑ์และผ้าทอมือจากเส้นใยสับปะรดย้อมสีธรรมชาติ

การนำเส้นใยสับปะรด ตั้งแต่ 100% ผสมฝ้ายธรรมชาติ 10 20 และ 65 % มาย้อมสีธรรมชาติ แล้วทดสอบทอเป็นผ้าผืนจากการออกแบบลวดลายใหม่ๆ นอกจากนี้ยังนำลายดั้งเดิมของพื้นถิ่นมาประยุกต์เพื่อเพิ่มคุณค่าทางภูมิปัญญามากขึ้น

การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนผลิต โดยการค้นหาและสอบถามปัญหาในการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติตามวิถีชาวบ้านมา แล้วมาคิดพัฒนาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การสร้างหม้อย้อมที่ควบคุมอุณหภูมิด้วยเซ็นเซอร์ เพื่อควบคุมอุณหภูมิความร้อนให้คงที่ สามารถเร่งอุณหภูมิได้ตามต้องการเพื่อเพิ่มประสิทธอิภาในการสกัดสีและลดเวลาทำงาน ซึ่งมีผลต่อความเข้มของสีที่สกัดจากใบไม้และการย้อมสีด้าย ที่สำคัญสามารถลดเวลาการทำงานจากเดิม 6 ชั่วโมง ลงเหลือ 2 ชั่วโมง และได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีกว่า

ประโยชน์ ที่ได้รับ

ส่งผลดีต่อหลายด้าน

ในเชิงอนุรักษ์

เป็นการนำวัสดุเหลือใช้ที่ไม่มีมูลค่ามาเป็นวัตถุดิบในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ซึ่งตอบโจทย์การรักษาสิ่งแวดล้อม ลดขยะ อันเป็นแนวทางกำลังถูกขับเคลื่อนโดยประชาคมโลก

ในเชิงสังคม

เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้าของท้องถิ่นให้คงอยู่และช่วยชาวบ้านให้มีงานทำไม่ต้องทิ้งถิ่นฐานเข้าสู่เมืองและยังถ่ายทอดไปยังรุ่นต่อไป

ในเชิงเศรษฐกิจ

ในประเทศสามารถสร้างอาชีพและรายได้ให้กับชุมชนในท้องถิ่น สร้างรายได้เสริมหรือเพื่มช่องทางการหารายได้มากขึ้น เศรษฐกิจชุมชนดีขึ้น รวมถึงการส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศในอนาคต

ในการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี

เป็นการเรียนรู้ 2 ทาง ระหว่างนักวิจัยที่เรียนรู้ภูมิปัญญาและปัญหาจากชาวบ้าน มาหาวิธีการแก้ไขและนำกลับสู่ชุมชน ขณะเดียวกันผู้วิจัยที่ได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐก็นำเทคโนโลยีและความรู้ใหม่ๆไปประยุกต์ให้เข้ากับความต้องการและใช้ได้จริงของชาวบ้านโดยไม่ได้ปรับเปลี่ยนวิถึการทำงานไปมากนัก ก็จะได้รับการยอมรับซึ่งกันและกัน และเกิดประสิทธิผลในทั้ง 4 ด้านที่กล่าวมา